با توجه به مذاکرات بعمل آمده با نشریه پتروتکس تمامی مقالات پذیرفته شده در این همایش می توان برای نشریه ارسال و بعد از بررسی ایمیل تایید ارسال میگردد که در نشریه چاپ شود.

مشخصات مجله:

در دانشگاه ویرجینیا آمریکا و آکرون می باشد که در دنیا جز دانشگاه های تراز اول قرار دارد.

بر اساس تعاملات صورت گرفت ميان دبيرخانه همايش ومدير انتشارات و جامعه ي علمي پتروتكس ايالات متحده ، با رتبه علمي پژوهشي از كنگره ايالات متحده ،  مقالات پذیرفته شده این همایش برای پتروتکس ارسال میگردد.

 

 American Journal of Oil and Chemical Technologies

 

ISSN (Print Version): 2326-6570ISSN (Online Version): 2326-6589

 

DOI Prefix: 10.14266/ajoct

 

Frequency: Monthly

 

Editor in Chief: Dr. Edward A. Evans

 

University of Akron

 

 Associate Editor: Professor Rakesh Gupta, 

 

West Virginia University

از جمله مقالات چاپ شده توسط این پژوهشکده در پتروتکس به شرح زیر می باشد: (که نام نویسندگان ایرانی را در سمت چپ تصویر زیر اسامی موجود است)

http://petrotexlibrary.com/2016/05/16/investigation-polyehtherimidematrimid-5218-miscible-blend-membranes-gas-sweetening/