آخرین مهلت ارسال مقاله: 19 خرداد 1397

آخرین اعلام نتایج داوری: 27 خرداد 1397

آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف: 30 خرداد 1397

همایش در تاریخ ذکر شده برگزار نمیگردد و به تاریخ دیگری موکول شد