اعضا شرکت کننده

ثبت نام با تخفیف تا 30 خرداد 1397

از 30 خرداد 1397 تا 15 تیر 1397 از 15 تیر 1397 به بعد
 شرکت کنندگان دانشجو با مقاله حضوری و حضور در کارگاه رایگان تئوری  ۲،۳۰۰،۰۰ ریال  ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 شرکت کنندگان با مقاله عدم حضور ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال  ۲،۹۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
    شرکت کنندگان عضو هیئت علمی با مقاله  و حضور در کارگاه رایگان  تئوری ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال  ۳،۸۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 شرکت کنندگان آزاد و حضور در کارگاه رایگان  تئوری ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال  ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 اطلاعات حساب  
 شماره حساب ۷۰۰۸۰۶۸۸۱۹۵۲ 
 نام شرکت و آدرس اطلاعات حساب  هم اندیشان چرخه علم و صنعت ، شعبه باهنر میدان تجریش، تهران، ایران
 شماره شبا  IR830610000000700806881952
 نام بانک  بانک شهر

 

نکات خیلی خیلی مهم حتما دقیق مطالعه گردد

  1. برای هر مقاله اضافی مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) پرداخت گردد،هزینه اضافی مقالات تحت یک فیش واریز گردد و کد مقالات بالای همان یک فیش درج گردد.
  2. پژوهشگران عزیز هزینه را می توان در هر شعبه از بانک شهر یا شماره شبا در سراسر کشو واریز نمود.
  3. کدمقالهاختصاصدادهشده را حتما بالایفیش درج نمایید، در غیر این صورت ثبت نام شما انجام نمیگیرد.
  4. کسانی که قصد ندارند روز همایش حضور یابند باید حتما بالای فیشعدمحضور خود را ذکر نمایند تا بعد از همایش گواهی و سی دی مقالات برایشان ارسال گردد.
  5. حضور و عدم حضور در گواهی مقالات در پایان همایش تاثیری ندارد و همه از امتیاز لازم برخوردار میگردند.
  6. فیش واریزی را به ایمیل TCPCO.CONF@GMAIL.COM ارسال نمایید.
  7. بعد از تکمیل اطلاعات در بخش ثبت نام حتما ایمیلی مبنی بر تایید از tcpco.conf@gmail.com  دریافت نمایید، بعد از بررسی توسط دبیرخانه باید بعد از 10 روز برای شما ایمیل ثبت نام ارسال گردد. در غیر این صورت بعد از 10 روز کاری با شماره 02122507709- 02122327818- تماس حاصل فرمایید.
  8. شرکت کنندگان دانشجو فیشواریزیوکارتدانشجویی را در یک ایمیل همراه فیش واریزی به tcpco.conf@gmail.com ارسال نمایند.
  9. در صورت ارسال عدم کارت دانشجویی ثبت نام آزاد ثبت میگردد و باید هزینه اضافی پرداخت گردد.
  10. پژوهشگران عزیزی که بیشاز 1 مقالهآنهاپذیرفتهشدهاست مبالغ اضافی را تحتیکفیشواریزنمودهو کد های مقالات را بالای فیش درج کنند و یک بار ثبت نام نمایند.