آقای دکتر عباسعلی جعفری دکتری شیمی آلی دانشگاه شیراز- هیات علمی دانشگاه یزد- رئیس دانشکده شیمی
خانم دکتر فاطمه تمدن دکتری شیمی آلی دانشگاه شیراز - هیات علمی دانشگاه یزد
خانم دکتر شایسته دادفرنیا دکتری شیمی تجزیه دانشگاه شیراز - هیات علمی دانشگاه یزد
آقای دکتر وحید وطن پور دکتری شیمی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر رضا قریبی دکتری مهندسی پلیمر پژوهشگاه پلیمر - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر محسن شیدایی دکتری تخصصی شیمی کاربردی - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
آقای دکتر محمدجواد امانی مهندسی نفت - هیات علمی دانشگاه شیراز
آقای دکتر علی حفیظی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه شیراز - هیات علمی دانشگاه شیراز
آقای دکتر مهرزاد فیلی زاده مهندسی شیمی - هیات علمی دانشگاه شیراز