پرفسور حسین پارلیندو، عضو هیئت علمی دانیشگاه بودانگ مالزی و رئیس همایش 

پرفسور ابراهیم عبدالمطلب ، معاون دانشگاه پتروناس مالزی و امضا دار گواهی های بین المللی در بخش مهندسی شیمی

پرفسور محد شهیر لیو ،  رئیس دانشکده شیمی و نانو پتروناس مالزی و امضا دار گواهی بین المللی در بخش شیمی و نانو