دوره آموزشی آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی و بین المللی

اهداف دوره: 

آشنایی کلیه دست اندرکاران صنعت و ذیربطان و ذینفعان با فرآیند نحوه مشارکت در تدوین استاندارد ها ملی و همچنین استانداردهای بین المللی 

 

محورها: 

استاندارد های ملی

  1. مقدمه
  2. آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با استاندارد و استاندارد سازی
  3. روش اجرایی مراحل تدوین استاندارد های ملی

استانداردهای بین المللی

  1. آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین المللی
  2. آشنایی با فرآیند فنی تدوین استاندارد های بین المللی
  3. آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی ISO
  4. آشنایی با نحوه تاسیس کمیته های فنی متناظر