تاریخ های پوستر تمدید شد که شرح زیر است

آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 بهمن 1396

آخرین اعلام نتایج داوری: 5 اسفند 1396

آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف: 10 اسفند 1396