با توجه به مذاکرات بعمل آمده با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IranDOC)  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تمامی مقالات بررسی شده توسط کمیته علمی همایش در این مرکز به چاپ می رسد.

http://www.irandoc.ac.ir/