از جمله مزایای این گواهی :

این گواهی بین المللی بوده و دارای تاییده از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد که نمونه آن به شرح زیر می باشد: