تمامی پژوهشگرانی که در این همایش شرکت کنند میتوانند بعد از پذیرش مقالاتشان در این همایش مقالات را به صورت انگلیسی تبدیل کرده و برای مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس (پژوهشکده نفت و گاز) ارسال کنند و بدون داوری نشریه (فقط در صورت پذیرش مقاله در همایش) در این نشریه ، که ISI و Scoupus می باشد چاپ نمایند.

  1. تمامی مقالاتی که نوین و جدید باشد برای نشریات ISI ارسال میگردد:
  2. نشریات در لیست سیاه وزارت علوم نمی باشد.
  3. ایمپکت بین 0.2 تا 1 را دارند.
  4. وب آف ساینس می باشند.
  5. در صورت عدم چاپ کل هزینه فرد عودت داده میشود.

لیست برخی مجلات ISI: ( کل مجلات در این بخش درج نشده است)

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS

Credit status:  ISI  WOS

Coverage: Science Citation Index Expanded

Impact Factor=0.349

ISSN : 0324-1130

 http://bcc.bas.bg

Thomson Reutrs:

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=BULGARIAN%20CHEMICAL%20COMMUNICATIONS

 

Research Journal of Applied Sciences

Credit status:  Scopus

ISSN : 1815-932x (Print)

ISSN : 1993-6079 (Online)

http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx

http://www.medwelljournals.com/journalhome.php?jid=1815-932x

 

Bioscience Biotechnology Research Communications

Print ISSN : 0974-6455 
Online ISSN : 2321-4007

Credit status:  ISI  Web of Science

http://www.bbrc.in/

Scoups:

Biology, Botany, Zoology, Ecology and Aquaculture

Biophysics, Molecular Biology, Genetics and Genetic Engineering

Biotechnology, Bioinformatics, Proteomics and Nanotechnology

Microbiology, Pathology, Immunology, Diagnostics and Health Care

Physiology, Endocrinology, Biochemistry and Biochemical Engineering

Environmental Sciences, Toxicology & Environmental Engineering

Biology and Medicine including Nutrition.

Diseases, Pharmaceutical Sciences and Public Health.

 

 

Oriental Journal of Chemistry

Issn: 0970-020X

Credit status: IsI

www.orientjchem.org

Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences

http://www.roavs.com/default.htm

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=RESEARCH%20OPINIONS%20IN%20ANIMAL%20%26%20VETERINARY%20SCIENCES

ISI LISTED

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (JCPR)

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700201521&tip=sid&clean=0

 

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research (JCPR)

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700201521&tip=sid&clean=0

 
 Scopus
 
         
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research
SJR indicator vs. Cites per Doc (2y) In order to view charts, you need to upgrade your Flash Player
 
View on scimagojr.com  
 
 Q2
 
 
 
 
 
Oriental Journal of Chemistry
isi- scopous
 
         
Oriental Journal of Chemistry
SJR indicator vs. Cites per Doc (2y) In order to view charts, you need to upgrade your Flash Player
 
View on scimagojr.com  
 
 Q3